معاونت فرهنگی و اجتماعی

انجمن علمی- دانشجویی ماشینهای کشاورزی

کارگاه آموزشی رزومه نویسی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: مجتمع فرهنگی و هنری
معرفی:

رزومه به عنوان یک ابزار مهم برای معرفی توانمندی دانشجویان جهت اشتغال بکار از اهمیت ویژهای برخوردار هست و این دوره با حضور دکتر مردانی برگزار شد