معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی کامپیوتر
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه ارومیه برگزار می کند: کارگاه اسمبل کامپیوتر و تجهیزات شبکه