معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی عمران
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
انجمنهای علمی دانشجویی عمران، مکانیک و معماری برگزار می کنند: مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه ارومیه