معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی برق
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
انجمن علمی دانشجویی برق برگزار می کند: دوره آموزشی آشنایی با روشهای پیاده سازی دیجیتال

 

 

انجمن علمی دانشجویی برق برگزار می کند:

دوره آموزشی آشنایی با روشهای پیاده سازی دیجیتال