معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی تربیت بدنی
خبر : موضوع: ‌ علمی
کارگاه "آموزشی روش های مطالعه و برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی " در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

کارگاه "آموزشی روش های مطالعه و برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی" روز چهارشنبه مورخه 1395/8/28
توسط دکتر کاظم خدایی و با هماهنگی انجمن علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.