معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی تربیت بدنی
مطلب : موضوع: ‌ فرهنگی
به همت انجمن علمی-دانشجویی تربیت بدنی، کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه دانشجویان تربیت بدنی برگزار شد

کارگاه آموزشی به مدرسی دکتر مرتضی فتاح پور و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه در تاریخ 1395/10/1 به مدت 4 ساعت با شرکت 35 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی در مکان ساختمان عمومی کلاس ها تشکیل شد .