معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی دامپزشکی
خبر : موضوع: ‌ علمی
به همت انجمن علمی دانشکده دامپزشکی کارگاه آموزشی آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی برگزار شد

به همت انجمن علمی دانشکده دامپزشکی کارگاه آموزشی آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی روز پنجشنبه 27 فروردین ماه از ساعت 9 در دو بخش تئوری و عملی همراه با پذیرایی و صرف نهار در دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

در این کارگاه که تا 16 عصر ادامه داشت، دکتر علی اصغر تهرانی (مدیر گروه پاتولوژی) به عنوان مدرس به ارائه نکات علمی ارزشمندی درخصوص آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی پرداخت.

گفتنی است به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور اعطاء خواهد گردید.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی