معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی مذهبی ایثار
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
اردوی فرهنگی ویژه دانشجویان دختر به مقصد تفرجگاه باری برپا شد

این اردوی فرهنگی در پی پیشنهاد دانشجویان و کانون ایثار و با حضور قریب به 35 نفر از دانشجویان دختر گروه آموزشی علوم تربیتی و تعدادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفرجگاه باری برپا شد.

در این اردوی یک روزه که با حضور آقای دکتر علیرضا حسین پور معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و عضو هیات علمی گروه آموزشی روانشناسی و نیز آقای دکتر سیدمهدی صالحی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برپا شد، دانشجویان به یک روز تفریح سالم و تقویت روحیه قبل از آغاز ایام امتحانات پرداختند.

در طول این اردو آقای دکتر صالحی نیز همراه دانشجویان بود و این مهم، انگیزه دانشجویان را در استفاده بهینه از زمان در نظر گرفته شده برای تفریحات سالم از قبیل اسب سواری، دوچرخه سواری و ... بیش از پیش تقویت نمود.

در پایان این اردوی فرهنگی، تداوم این قبیل اردوها و نیز اعزام کل دانشجویان به ترتیب گروههای متناسب توسط دانشجویان درخواست شد که مورد موافقت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار گرفت.