معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
اجرای تئاتر "نفس خواهم کشید" به مناسبت روزدانشجو در دانشگاه ارومیه