معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ هنری
نمایش تئاتر عقیده های عقده ای

اجرای نمایش تئاتر عقیده های عقده ای

کارگردان:شاهو رضایی

نویسنده و بازیگر:ندا مصطفی زاده

دستیارکارگردان و مشاور هنری:یوسف مولودی