معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
خیریه

واکس زدن توسط اعضای کانون تئاتر در دانشگاه ارومیه

به نفع آسب دیدگان زلزله کرمانشاه

نهاد اجرایی:کانون تئاتر

مسئول برگزاری:یوسف مولودی