معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ هنری
اجرای تئاتر " بی عرضه"

اجرای نمایش تئاتر "بی عرضه" در جشنواره  رویش دانشگاه ارومیه

نویسنده:آنتوان چخوف

کارگردان :یوسف مولودی

بازیگران: یوسف مولودی،آرزو صادقی،محمد وطنخواه،سئودا فیروزان

پاییز 96