معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
اجرای تئاتر "شوخی شوخی میکشیم جدی جدی میشکنیم"

اجرای نمایش تئاتر"شوخی شوخی میکشیم جدی جدی میشکنیم"

اجرا شده در دانشکده کشاورزی

موضوع:معضل اعتیاد برای جوانان

نویسنده و کارگردان:هیمن خضری

بازیگران:یوسف مولودی،سیامک فلاح،هیمن خضری