معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
رویداد دوم تحول کارآفرینانه، نمایش سمینار اعتماد بنفس در دانشگاه ارومیه برگزار می شود