معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ علمی
دهمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی برگزار شد

دهمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی روز پنجشنبه 20آبان در مجتمع فرهنگی با حضور 42 نفر از دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

دکتر شفیع بهرامیان مدرس این کارگاه موضوعات مربوط به روزنامه نگاری و خبرنگاری از جمله: خبرنویسی، ارزشهای خبری، گزارش نویسی، سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، آسیبهای فضای مجازی، بررسی نقاط ضعف نشریات دانشجویی، صفحه آرایی و آشنایی با آیین نامه ضوابط ناظر بر نشریات را بطور مشروح بیان نمودند.

این کارگاه از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 4 بعدازظهر خاتمه یافت.

براساس علاقمندی دانشجویان مقرر گردید کارگاه های تکمیلی طی سال جاری نیز برگزار گردد.