معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ علمی
دومین نشست دبیران انجمنهای علمی دانشجویی برگزار شد

دومین نشست دبیران انجمنهای علمی دانشجویی با حضور دکتر سید عامری مدیرفعالیتهای فوق برنامه، دکتر زنوزی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و مهندس متقیان برگزار شد.

در این نشست که روز دوشنبه 25آبان ماه از ساعت 12:45 در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی برگزار شد، حسن احمدنژاد مسئول انجمنهای علمی دانشجویی به مطالبی در خصوص فرآیند تصمیم گیری و حل مسئله به عنوان دو مقوله ی مهم در فعالیتهای دانشجویی اشاره و پیشنهاد داد در نشستهای بعدی هر یک از دبیران انجمنهای علمی موضوعی را آماده و ارائه نماید.

در ادامه دکتر سیدعامری مدیر فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با تأکید بر لزوم برنامه ریزی فعالیتهای نشاط آور ، تعامل بین تشکلهای دانشجویی و ایجاد فضای مناسب و پرشور در دانشگاه، از دانشجویان خواست در جلسات بحث و گفتگو و بررسی فعالیتهای فوق برنامه حضور فعال داشته باشند.

ادامه جلسه با انتخاب دبیر شورای دبیران همراه بود و بعد از کاندیدا شدن دو دبیر انجمنهای علمی دانشجویی دامپزشکی و زمین شناسی، دبیر انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی به عنوان دبیر شورای دبیران انتخاب شد و دبیر انجمن علمی دانشجویی معدن به عنوان عضو دانشجویی کمیته حمایت و نظارت برگزیده شد.

در پایان جلسه، دکتر زنوزی با حضور در نشست دبیران مطالبی را برای دانشجویان در خصوص استراتژی دانشگاه و توانمند سازی دانشجویان برای کارآفرینی بیان نموده و از دانشجویان خواست تا باحضور در جلسات، نسبت به برنامه ها در حوزه کارآفرینی اعلام نظر و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

دبیران شرکت کننده در این نشست شامل انجمنهای علمی دانشجویی: برق، جنگلداری ، پلیمر، مرتع وآبخیزداری، مکانیک ماشینهای کشاورزی، دامپزشکی، علوم دامی، عمران، برق، زمین شناسی، فیزیک، کامپیوتر، زیست شناسی، باغبانی، مهندسی معدن، مهندسی متالوژی و مهندسی مکانیک بود.