معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی مرتبط با برنامه: 🎤 دهمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی برگزار می شود
آزمون دهمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی برگزار می شود

آزمون دهمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی، روز شنبه 13آذرماه ساعت 12ظهر در مجتمع فرهنگی برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است ارائه گواهی منوط به شرکت در این آزمون می باشد.