معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ دیگر
کاشت 90 اصله درخت سرو نقره ای در اطراف زمین فوتبال پردیس نازلو به مناسبت روز دانشجو

کاشت درخت در روز دانشجو با همراهی دانشجویان تشکل ها و مسئولین و پرسنل اداره پشتیبانی

کاشت 90 اصله درخت سرو نقره ای در اطراف زمین فوتبال - پردیس نازلو