معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نشست مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 3 کشور در دانشگاه ارومیه برگزار شد

نشست مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 3کشور در سال 1395 در دانشگاه ارومیه برگزار شد.