معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
کرسی آزاد اندیشی دوستی با جنس مخالف فرصت یا آسیب؟! در دانشگاه ارومیه برگزار شد

با همت معاونت فرهنگی کرسی آزاد اندیشی  در مورخه 96/2/26سالن معراج دانشکده کشاورزی با موضوع (دوستی با جنس مخالف فرصت یا آسیب؟!) برگزار شد.