معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
کارگاه های آموزشی آشنایی با میراث در نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه های مناطق 3و5 در حال برگزاری است

این دو کارگاه با حضور مدرسین محترم جناب آقایان قطب الدین صادقی و مهدی کاظم پور و با موضوع آشنایی با میراث برگزار می شود.
در این کارگاه ها ضمن اشاره به میراث های فرهنگی مناطق 3 و 5 کشور نحوه آشنایی دانشجویان بالاخص در اردوهای سیاحتی با با فرهنگ و میراثهای هر منطقه، کارشناسان به بحث و تبادل نظر  در این خصوص پرداختند و از تجارب یکدیگر پیرامون این موضوع بهره مند شدند.