معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه "رویش" امروز آغاز به کار می کند

نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی "رویش" دانشگاه ارومیه امروز آغاز بکار می کند.

این نمایشگاه در ساعات اداری تا چهارشنبه 10آبان ماه در سالن همکف ساختمان کلاسهای عمومی به کار خود ادامه خواهد داد.
افتتاحیه، 6 آبان ماه ساعت 13