معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ ادبی
گزارش تصویری از سومین شب شعر دوزدان