تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

نشست های شورای عمومی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نشست
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن جلسات ستاد مرکزی
معرفی:

برگزاری نشست های ماهانه شورای عمومی انجمن اسلامی