معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی
خبر : موضوع: ‌ علمی
کانون کارآفرینی دانشگاه ارومیه در بهار سال 1395 اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه ی بازاریابی نمود

 

این کارگاه در روز پنج شنبه مورخ 23/2/95 ساعت 9 صبح تا 13.30 در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری با همکاری آقایان عظیمی و علیپور توسط شرکت جهان نمای آذین و حضور 10نفر از دانشجویان برگزار گردید، هم چنین به شرکت کنندگان از طرف شرکت فوق الذکر مدرک اعطا خواهد شد.