معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی
خبر : موضوع: ‌ علمی
رویداد سوم طرح تحول کارآفرینانه "کارگاه آموزشی انفجار دیده ها" در دانشگاه ارومیه برگزار می شود