معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
رویداد چهارم طرح تحول کارآفرینانه "ایده شُو" در دانشگاه ارومیه برگزار می شود