معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
رویداد پنجم طرح تحول کارآفرینانه "کافه کارآفرینی" در دانشگاه ارومیه برگزار می شود