معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
رویداد ششم طرح تحول کارآفرینانه "ایده شُو2" در دانشگاه ارومیه برگزار می شود