معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی

اساسنامه کانون کارآفرینی

 

مقدمه:

در راستای اجرای طرح کارآفرينی دانشجويان ، کانون كارآفرينی دانشگاه ارومیه (که در اين اساسنامه دانشگاه ناميده می‌شود)  در چارچوب مواد و مقررات اين اساسنامه از تاریخ 1/7/1392 به‌طور مستقل به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

 

 

ماده ۱ : عنوان کانون فرهنگی

" كارآفريني "

 

 

ماده ۲ : اهداف

۱. ارتقاء و شناخت جامعة دانشگاهی به‌ويژه اساتيد، کارکنان و دانشجويان دانشگاه نسبت به کارآفرينی.

۲. ترويج و ارتقاء روحيه و فرهنگ کارآفرينی و تلاش در جامعة علمی کشور.

۳. ترغيب و جذب جامعة علمی کشور به دوره‌های آموزشی کارآفرينی.

۴. گسترش تحقيقات بنيادی، کاربردی و توسعه‌ای در خصوص کارآفرينان، پروژه‌های کارآفرينی، محيط و فضای کارآفرينان و ساير زمينه‌های مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات کشور.

۵. آگاه‌سازی جامعة دانشگاهی در مورد کارآفرينی، کارآفرينان و نقش آن‌ها در توسعة اقتصادی و ايجاد اشتغال و رفاه و افزايش توليد ناخالص ملّی و درآمد سرانه.

۶. شناخت، تربيت و پرورش دانشجويان و دانش‌آموختگان کارآفرين.

۷. برقراری ارتباط هر چه بيشتر با صنايع براي انجام هر چه بهتر رسالت کارآفرينی.

۸. درآمدزا نمودن بخشهایی دانشگاهی که ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی دارند .

۹. ایجاد زمینه آموزش دانشگاهی در محیط عملیاتی .

 

ماده ۳ : وظايف و برنامه‌ها

۱. تربيت مربيان و مدرسان آموزش‌های کارآفرينی.

۲. برنامه‌ريزی، تدوين و تأمين محتوی و استفاده از ابزارها و امکانات آموزشی دانشکده‌ها.

۳. ارائه آموزش‌های کارآفرينی در قالب سمينارها، کارگاه‌ها، دروس انتخابی و ايجاد رشتة کارآفرينی.

۴. شناسايی، انتخاب و تشويق استعدادهای کارآفرين و برگزاری جشنوارة کارآفرينی.

۵. بسترسازی و حمايت‌های مالی، اطلاعاتی و مشاوره‌ای لازم در جهت راه‌اندازی فعاليت‌های کارآفرينی دانشجويان.

۶. ايجاد بانک‌های اطلاعاتی راجع به فعاليت‌های کارآفرينی، طرح‌های نمونه، فرصت‌های شغلی و ...

۷. همکاری با پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد .

۸. ايجاد هسته‌های کارآفرينی در دانشکده‌ها.

۹. توانمند سازی دانشجویان در راستای ایجاد تخصص های لازم برای ایجاد یک کسب و کار .

۱۰.همکاری با کارآفرینی  و ارتباط صنعت و دانشگاه و انجام برنامه های مشترک . 

11. معرفی و تشويق کارآفرينان به صورت‌های مختلف به‌منظور گسترش هر چه بيشتر فرهنگ

کارآفرينی در جامعه.

12.توسعة ارتباطات علمی هسته‌های کارآفرينی با دانشگاه‌های داخل و خارج.

 

ماده ۴ : ارکان کانون فرهنگی کارآفرینی

ارکان عبارتند از : شورای عمومی ، شورای مرکزی ، کمیته های کانون .

ماده 1 ) شورای عمومی کانون :

این شورا متشکل از تمامی اعضایی که فرم ثبت نام (عضویت) را پر کرده اند . شورای عمومی کانون حداقل ترمی یک بار به دعوت شورای مرکزی تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می یابد .

ماده 2) شورای مرکزی کانون :

شورای مرکزی کانون متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشد که در انتخابات شورای عمومی کانون از میان اعضا به مدت یک سال انتخاب می شوند .

تبصره : چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضای شورای مرکزی کانون از عضویت انصراف دهد یا مطابق آیین نامه انضباطی عدم صلاحیت وی ثابت شود ، عضویت وی در شورای کانون لغو گشته و اولین عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد .

 

شورای مرکزی حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن با حضور 4 عضو رسمیت می یابد . برنامه ریزی و اداره جلسات شورای مرکزی بر عهده دبیر شورا است . که در اولین جلسه شورا انتخاب می گردد.

ماده 3) کمیته های کانون :

کمیته های کانون ، گروههای کار فعال در کانون هستند که بر حسب ضرورت تحت نظارت شورای مرکزی کانون بصورت مقطعی (موقت) یا دایمی تشکیل می شوند و در حوزه هایی نظیر آموزش و پژوهش ، انتشار نشریه ، ارزیابی وضعیت کانون ها ، جشنواره ها فعالیت می نمایند .

تشکیل کمیته های کانون ، انحلال و یا تمدید فعالیت آنها در هر دوره باید به تصویب شورای مرکزی برسد .

برنامه ها و دستور العمل فعالیت کمیته در هر دوره توسط شورای مرکزی کانون از دو دوره اول توسط هیات موسس ارایه می شود .

 

 ماده ۵: شرح وظایف ارکان کانون

وظایف شورای عمومی:

الف – تصویب اساسنامه و آیین نامه های کانون.

ب – انتخاب اعضای شورای مرکزی به مدت یک سال.

وظایف شورای مرکزی :

تنظیم تقویم فعالیتهای کانون و تعین بودجه سالانه مطابق اهداف و برنامه های مصوب شورای مرکزی و یافتن ساز و کار های اجرایی برای تحقیق .

تشکیل کمیته های کانون و نظارت بر نحوه فعالیت آنها .

تدوین آیین نامه های ضروری و تفسیر و اصلاح اساسنامه و آیین نامه ها بر حسب ضرورت و ارایه آن به شورا ی عمومی جهت تصویب .

تدوین آیین نامه های ضروری و تفسیر و اصلاح اساسنامه و آیین نامه ها بر پایی و اداره جلسات.

تنظیم گزارش عملکرد سالانه فعالیت ها و ارایه آن به شورای عمومی .

نظارت و ارزیابی فعالیت های کانون ، وضعیت اعضای کانون و بررسی تخلفات مطابق قوانین انضباطی کانون و پیگیری پیشنهادات ارایه شده از سوی اعضای کانون .

 

) وظایف دبیر :

) برنامه ریزی و هدایت کلیه امور محوله به شورای مرکزی.

2) برپایی و اداره جلسات شورای مرکزی و تنظیم صورت جلسات مربوطه و تدوین گزارش کار جهت ارایه به معاونت فرهنگی .

برقراری ارتباط مستمر با سایر کانونها در سراسر کشور .

  تصمیم گیرنده نهایی اجرای برنامه ها  بر عهده دبیر کانون می باشد                                           (4

 

وظایف هیات موسس :

ارایه اساسنامه ، عضو گیری طبق ضوابط و برگزاری اولین جلسه شورای عمومی و انتخاب شورای مرکزی .

ارایه برنامه ها و دستور العمل فعالیت کمیته ها در دوره اول .

د) وظایف اعضای کانون :

1- پایبندی به اصول ، مقررات ، آیین نامه ها و کلیه مفاد اساسنامه کانون .

2- شرکت منظم و فعالانه در جلسات شورای عمومی کانون.

بر قراری ارتباط مستمر با شورای مرکزی .

 

 

    ائین نامه انضباطی شورای مرکزی   

 

1- رعایت نظم                                                            

2- احترام گذاشتن به همدیگر                                            

3- دقت درانجام وظایف خود                                             

4- فعال بودن وشرکت درتمامی برنامه های کانون                    

5- برخورد مناسب باارباب رجوع                                        

توجه:

 

درطول هرترم هریک از اعضای شورافقط یک بارحق غیبت  درجلسات شورای مرکزی رادارند (چه موجه وچه غیرموجه)                                                                               

درصورتی که هریک ازاعضای شورای مرکزی حتی یکی ازموارد فوق را رعایت نکنند                     باموافقت دبیرکانون ودوتن ازاعضای شورای داخلی حذف شده وشخص دیگری تازمان رسیدن به انتخابات جایگزین خواهد شد.                                                      

 

 

ماده 6 : هسته‌های کانون کارآفرينی در دانشكده‌ها

به‌منظور پيشبرد اهداف و انجام نيکوی امور تخصصی کارآفرينی  دانشگاه، هسته‌های کارآفرينی زير نظر کانون کارآفرينی  در هر دانشکده تشکيل خواهد شد.

     تبصره ۱ : ترکيب هسته‌های گروه  کارآفرينی در دانشکده‌ها: نمايندة رئيس دانشکده (مسئول هستة گروه  کارآفرينی در دانشكده)، معاون آموزشی دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، دو نفر از اعضاء هيأت علمی، دبير يا نمايندة انجمن علمی دانشجويان و دبير يا نمايندة شورای صنفی دانشجويان (در صورت وجود).

     تبصره ۲ : رياست هسته‌های گروه کارآفرينی در دانشكده با مسئول کارآفرينی در آن دانشکده می‌باشد.

     تبصره ۳ : جلسات هسته‌ها با حضور حداقل ۳ نفر (که حداقل دو نفر عضو هيأت علمی باشند) رسميت خواهد يافت و تصميمات با اکثريت آراء حاضر به تصويب می‌رسد.

     تبصره ۴ : کلية تصميمات دارای بار حقوقی و مالی اخذ شده در هسته‌ها به دبير شورای مرکزی براي بررسی و پيگيري‌های لازم و طرح در شورای مرکزی ارجاع داده خواهد شد.

     تبصره ۵ : وظايف و اختيارات هسته‌ها بر اساس ويژگي‌ها و نيازهای هر دانشکده توسط مسئول هسته گروه کارآفرينی در آن دانشکده تهيه شده و به دبير شورای مرکزی براي بررسی و طرح در شورای مرکزی ارجاع داده خواهد شد.

 

     اين اساسنامه در 6ماده و 6تبصره و یک آئین نامه انضباطی در جلسه مورخه 1/7/1392 شورای مرکزی کارآفرينی دانشگاه  تصويب گرديد.