معاونت فرهنگی و اجتماعی
کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار شد

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ارومیه به منظور  انتخاب دو عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات، روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر 12ام اسفندماه در مجتمع فرهنگی هنری، با حضور مدیران مسئول نشریات حقیقی و حقوقی برگزار گردید.

براساس نتایج بدست آمده از این انتخابات، آقای رضا روشن، مدیر مسئول نشریه وطن و آقای امیر مهدی زاده، مدیر مسئول نشریه یغما به عنوان اعضای اصلی و آقای رضا طاهری، مدیر مسئول نشریه فراسو به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر است این انتخابات اسفندماه هر سال برگزار و نمایندگان انتخاب شده به مدت یکسال عضو کمیته فوق خواهند بود.