جهاددانشگاهی

همای دانشگاه

کلیات
وضعیت: برنامه: گزارش شده (reported)
نوع: مسابقه
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص