معاونت فرهنگی و اجتماعی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

آئین نامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی         *جدید*

آئین نامه اردوهای دانشجویی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور              *جدید*

آئین نامه حجاب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور              *جدید*

آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

آیین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی

آیین نامه مسابقات قرآن کریم دانشجویان

آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

دستورالعمل "آیین جشن دانش ­آموختگی" دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها

سند دانشگاه اسلامی

شیوه نامه تکمیل فرم جامع فرهنگی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز علمی پژوهشی