معاونت فرهنگی و اجتماعی

انجمن علمی- دانشجویی مواد

اردوی علمی آشنایی با کارخانه تراکتور سازی تبریز

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: تبریز
معرفی:

آشنایی با کارخانه تراکتور سازی تبریز، این بازدید در دو روز مختلف برای ورودی های 94 و 95 برگزار گردید.