معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها تربیت بدنی و علوم ورزشی
گواهی کارگاه آموزشی "نقش تعامل خانوادگی در رسالت علمی" آماده تحویل است

قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی "نقش تعامل خانوادگی در رسالت علمی"
برای دریافت گواهی آموزشی این کارگاه از 24 بهمن ماه در ساعات اداری به معاونت فرهنگی و دانشجویی (خانم اسماعیلی) مراجعه فرمائید.