معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارگاه آموزشی "اعتیاد های نوظهور" ویژه دانشجویان

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: 26686
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد
معرفی:

کارگاه آموزشی " اعتیاد های نوظهور" ویژه دانشجویان دانشکده های علوم ورزشی و اقتصاد و مدیریت

20 ام آذرماه

ساعت 10/30 تا 12

سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و مدیریت