معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
با هماهنگی مدیر فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه برگزار شد: نشست مسئولین امور دانشجویان و حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه با دانشجویان در خوابگاه بنت الهدی

در این نشست که به همت دکتر سیدعامری مدیر فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه و با حضور مسئولین حوزه معاونت دانشجویی 10ام آبان ماه از ساعت 20 در سالن مطالعه بلوک یک خوابگاه بنت الهدی برگزار گردید، دکتر سلطانی مدیر امور دانشجویان، فاطمه قمی معاون مدیر امور دانشجویی، رحیم شریف مدیر تربیت بدنی  و پریچهر طوری معاون مدیر فناوری اطلاعات  حضور یافتند.

این نشست با شرکت بالغ بر یکصد نفر از دانشجویان دختر خوابگاه های طوبی، اسکان و بنت الهدی در سالن مطالعه بلوک یک خوابگاه بنت الهدی برگزار شد و مسئولین حاضر به سوالات دانشجویان پیرامون مسائل و مشکلات رفاهی و صنفی و همچنین مشکلات مربوط به اینترنت دانشگاه پاسخ دادند.