معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
اردوی یک روزه آبشار سوله دو کل روستای زیوه بخش سیلوانا برگزار شد

اردوی یک روزه آبشار سوله دو کل روستای زیوه به همت مدیریت فعالیت های فوق برنامه دانشگاه و با همکاری کانون ایرانگردی برای دانشجویان پسر به تعداد ۵۰ نفر برگزار شد.
در این اردو که روز جمعه مورخ 21 آبان ماه برگزار شد دانشجویان پس از حرکت از مقابل مسجد دانشگاه و ایستگاه رازی به سمت روستای زیوه رهسپار شدند و پس از صرف صبحانه به مدت 20  دقیقه به کوهنوردی به سمت آبشار سوله دوکل پرداختند تا به آبشار رسیدند و ضمن بازدید از آبشار و کمی استراحت به دامنه ی کوه بازگشتند.

در ادامه برنامه این اردو دکتر سید عامری، مدیر فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه سخنرانی مختصری پیرامون برنامه های نشاط بخش مدیریت فعالیتهای فوق برنامه پرداخت و سپس به برگزاری مسابقات وسطی و مچ اندازی که از طرف رابطین ورزشی کانون ایرانگردی طرح شده بود پرداختند.
در ادامه ی اردو، دانشجویان در پارک ائللرباغی و در فضای سرسبز آن به صرف ناهار و اقامه نماز مشغول شدند و سپس به انجام بازی های والیبال و فوتبال در فضای پارک پرداخته و ضمن صرف میان وعده به دانشگاه بازگشتند.