معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
دومین جنگ شادی ویژه خواهران به همت اداره فعالیتهای فوق برنامه برگزار می شود