معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ فوق برنامه
برگزاری سومین نشست با رابطین فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

این جلسه برای برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای یک روزه فرهنگی، آموزشی، تفریحی و ورزشی، تشکیل شد.