معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ فوق برنامه
برگزاری دومین نشست با رابطین فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

 این جلسه برای هماهنگی هر چه بیشتر رابطین فرهنگی خوابگاهها با معاونت فرهنگی و اجتماعی و توجیه مجدد وظایف و نحوه همکاری آنها با معاونت جهت اجرای هر چه بهتر برنامه در خوابگاهها، تشکیل شد.