معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها دامپزشکی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی مرتبط با برنامه: 🎤 مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" براساس تفسیر نور
سری اول سوالات مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" اعلام شد

1- هدف اصلی از نزول قرآن کریم در وهله اول چیست

الف) تبرک ب)تدبر ج) تذکر د) پندگیری

2- برای تامین زندگی امروز و آینده انسان باید به ترتیب چه روشی را در پیش بگیرد؟

الف)توکل- تقواب)ایمان- معادج) تقوا- توکلد) معاد – ایمان

3- از نظر قرآن عمل کدامیک از اعضا> بدن عمیق تر و دایمی تر است؟

الف)چشم                ب)زبان                               ج)گوش                            د) دست

4- اولین دعوت برخی پیامبران مانند حضرت شعیب چه بوده است

الف) ترک کم فروشیب) ترک دروغج) ترک زناد)ترک غیبت

5- نصرت و یاری خواستن خداوند از انسان به چه منظور است؟

الف) آزمون الهیب) پاداش الهیج)تقوی الهید) امداد الهی

6- از نظر قرآن چه عاملی باعث عدم پذیرش توبه میشود؟

الف) لجاجت و استکبار                   ب) حسادت و جهل          ج)نفاق و ریا          د) هیچکدام

7- کدامیک از پیامبران الهی در برائت از شرک و مشرکان بیشتر اسوه بودند؟

الف) ابراهیم(ع)ب)موسی(ع)ج)داوود(ع)د)عیسی(ع)

8- کدام مورد از دلایل آزمایش الهی نیست؟

الف) محقق شدن علم خداوند ب)جداشدن مومنان واقعی

ج) شکوفا شدن استعدادهای واقعی د)محقق شدن جزای الهی

9- هدایت کدام دسته از مومنان قطعی و مسلم است؟

الف) ذاکرین ب)متقیان ج)صابرین د)هر سه مورد

10- اگر مصیبتها به خاطر عملکرد خود ماست پس مصائب اولیای خداوند چه توجیهی دارد؟

الف) وسیله تادیب                 ب)وسیله آزمایش             ج)وسیله قرب الهی               د) هر سه مورد

11-واژه حصر در قرآن برای تبیین چه موردی آمده است؟

الف) لهو لعب                    ب)گناه                        ج)ترک نماز                   د)  ریا

12-در روز قیامت چه کسانی حسرت میخورند؟

الف) نیکوکاران                  ب) پیروان طاغوت              ج) منکران رسالت              د)  هر سه مورد

13-هراس و دلهره در اخرت ناشی از چیست؟

الف) کوچک شمردن گناه                       ب)ترک نماز             ج) ترک زکات            د)  ریاکاری

14-بهترین راه مقابله با وسوسه های شیطانی چیست؟

الف) ایمان                      ب)عمل صالح                            ج) تقوی                    د) توبه

15-قرآن درباره چه کسانی میفرماید: ((قالو الی الصلاه))

الف) کافرین                 ب) منافقین                  ج) مومنین                        د)  مجاهدین

16-گام اول سقوط انسان چیست؟

الف) خودفراموشی                      ب) گناه و انحراف              ج)  فراموشی خدا          د)  هر سه مورد

17-نمود واقعی قبولی نماز چیست؟

الف) دوری از منکرات          ب) زیاد شدن روزی             ج)سلامتی جسم                د) عمر طولانی

18-در آیه 11 سوره مجادله به مومنان فرمان داده میشود که به احترام چه کسانی قیام کنند؟

الف) انبیاء                    ب)مجاهدان              ج)نماز گزاران                 د) دانشمندان

19-عامل اصلی فخر فروشی چیست؟

الف) غفلت از مقدرات الهی             ب)گمان داشتن به فضیلت

ج) سرمست شدن به داشته ها          د) هر سه مورد

20-هدف اصلی از شکر گزاری نعمتهای خداوند چیست؟

الف) ازدیاد نعمت             ب)  تربیت انسان               ج) نیاز خالق                   د) شکر قلبی