معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها دامپزشکی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی مرتبط با برنامه: 🎤 مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" براساس تفسیر نور
سری سوم سوالات مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" اعلام شد

1-ملاک ارزش هر چیز چیست؟

الف) خیر بودن و عدم بقاء                    ب) خیر بودن و باتقوایی

ج) خیر بودن و پایدار بودن                  د)  موارد الف و ج صحیح است.

2-رزق دادن جزء کدام صفات خداوند است؟

الف) رحمانیت                  ب) ربوبیت                      ج) رحیمیت                    د) هیچکدام

3-از آثار "تهمت" کدامیک از موارد زیر نیست؟

الف) ذوب شدن ایمان        ب) محو عدالت در جامعه   ج) بوجود آمدن نفاق در بین مردم    د) عذاب اخروی

4-این سخن از کیست؟ "هر کس از ریختن آبروی مسلمانان خود را حفظ کند، خداوند در قیامت لغزشهای او را نادیده می گیرد."

الف) حضرت علی (ع)        ب) امام رضا (ع)               ج) امام سجاد (ع)             د) امام صادق (ع)

5-در قیاس حسد و بخل کدام مورد صحیح است؟

الف) حسد از بخل بدتر است.           ب) بخل از حسد بدتر است.

ج) هر دو از گناهان بدتر هستند.       د) انجام هر دو گناه است.

6- دریافت اجر به کدام یک از موارد زیر نیاز دارد؟

الف) ایمان                      ب) تقوا              ج) ایمان و عمل               د) تقوا و عمل

7-بهترین راه حل اختلافات طبقاتی طبق سفارش قرآن کدام مورد نیست؟

الف) منع از تبذیر              ب) سفارش به انفاق                      ج) منع از اسراف               د) منع از بخشش

8-طبق آیه "احسن تأویلا" کسب صحیح موجب چه می شود؟

الف) خوشبختی                ب) خوش عاقبتی              ج) بی نیازی                    د) قُرب

9-این سخن از کیست؟ "مرد مسئول خانواده اش و زن مسئول شوهر و فرزندانش است"

الف) پیامبر اکرم (ص)        ب) امام رضا (ع)               ج) حضرت علی (ع)                       د) امام سجاد (ع)

10-در اسلام وفای به عهد .................... است.

الف) مستحب                   ب) ثواب             ج) واجب                           د) با شرایط ثواب

11-یاد خداوند و همسر به ترتیب کدام مورد زیر است؟

الف) مایه آرامش روح و جان-مایه آرامش دل و جسم      ب) مایه آرامش جان-مایه آرامش جسم

ج) مایه آرامش روح-مایه آرامش دل                          د) مایه آرامش دل و روح-مایه آرامش جسم و روان

12-درخصوص تمسخر دیگران و بد نام بردن از آنان کدام گزینه صحیح است؟

الف) گناه است اما توبه لازم ندارد.                             ب) گناه است و عذرخواهی لازم دارد.

ج) گناه است و توبه لازم دارد.                                  د) گناه نیست اما عذرخواهی لازم دارد.

13-قرآن کریم گمراهی و کوردلی را کیفر چه کسانی می داند؟

الف) هوی پرستان             ب) گناهکاران                  ج) کافران                        د) منافقان

14-قرآن کریم برای کدام گروه زیر جایگاه مخصوصی قرار نداده است؟

الف) دانشمندان               ب) انبیا              ج) اهل انفاق                   د) مردم خاص

15-بنا به فرمایش امیرمومنان حضرت علی (ع) کدام مورد جزء شرایط بهترین علم نیست؟

الف) علمی که صبر و استقامت و پشتکار بدهد.                         ب) علمی که به خوبی کسب شود.

ج) از مفاسد اخلاقی دور کند.                                              د) دید و بینش و ظرفیت را بالا ببرد.

16-براساس سخن اما صادق (ع) هر کس برای یاری رساندن و کمک به دیگران گام بردارد چه پاداشی دارد؟

الف) مجاهد و مومن          ب) مومن و رزمنده            ج) مجاهد و رزمنده           د) مجاهد و نیکوکار

17-کسی که از ترس فقر ازدواج نکند، از دیدگاه قرآن مرتکب چه گناهی شده است؟

الف) ناامیدی                   ب) سوء ظّن به خداوند                  ج) گناه کبیره                   د) تزوج

18-اسلام در مورد کار به کدام گزینه توجه بیشتری دارد؟

الف) کیفیت         ب) کمیت           ج) نوع کار           د)تخصص کاری

19-سرزنش کسانی که قبلاً خلاف کار بوده اند، از نظر قرآ« کدامیک از موارد زیر است؟

الف) جایز است.    ب) ترک شود بهتر است.    ج) مشکلی ندارد.              د)ممنوع است.

20-کدام گزینه درخصوص آثار مثبت جنگ صحیح نیست؟

الف) روحیه ابداع و اختراع و ابتکار بوجود می آید.

ب) روح تعهد و ایثار در جامعه بوجود می آید.

ج) روحیه ی استمداد از یکدیگر پیدا می شود.

د) توان رزمی بالا می رود و دشمن جسور نمی شود.