معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها دامپزشکی

مراسم بازدید فرهنگی دانشجویان جدیدالورود

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: باشگاه سوارکاری و گاوداری شیری و گوشتی در سطح استا
معرفی:

اردوی بازدید از مجتمع سوارکاری و گاوداری گوشتی و شیری