معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها علوم

رماسم معارفه دانشجویان جدید الورود "ورودی بهمن ماه" دانشکده علوم

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده علوم
معرفی:

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود "ورودی بهمن ماه" دانشکده علوم و شیمی

زمان: 14 اسفندماه از ساعت 10/30 لغایت 12/30

مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم