معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
به همت بسیج دانشجویی، دانشجویان به اردوی راهیان نور اعزام شدند

کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی شدند.

این کاروان که در قالب دو اعزام دانشجویان دختر و دانشجویان پسر ، 15 ام اسفند ماه و 21 اسفندماه بود، تجدید میثاق دانشجویان با شهداء 8 سال جنگ تحمیلی به همراه خواهد داشت.

"کجائید ای شهیدان خدایی"