معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ سیاسی مرتبط با برنامه: 🎤 سلسله تریبون های آزاد "صدای دانشجو"
برگزاری تریبون آزاد رابطه با آمریکا تعاملی سازنده یا پذیرش سلطه استکبار؟

 

این برنامه به همت بسیج دانشجویی با استقبال چشمگیر دانشجویان 27ام مهرماه در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی برگزار شد.