معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 سلسله تریبون های آزاد "صدای دانشجو"
تریبون آزاد "اقتصاد مقاومتی" با موضوع "دانشجو و اقتصاد کشور" در آمفی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه ارومیه برگزار می شود