معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ سیاسی مرتبط با برنامه: 🎤 تریبون آزاد با عنوان "مفاسد اقتصادی و حقوقهای نجومی"
تریبون آزاد با عنوان "مفاسد اقتصادی و حقوقهای نجومی" در دانشگاه ارومیه برگزار می شود