معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 سلسله تریبون های آزاد "صدای دانشجو"
تریبون آزاد "دلایل عدم انگیزش تحصیلی در بین دانشجویان" در دانشگاه ارومیه برگزار شد